กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

        “เคราะห์ร้ายของเคียวโอจะเปลี่ยนเป็นบุญวาสนา จงรวบรวมความศรัทธาของท่าน และอธิษฐานต่อโงะฮนซนองค์นี้ แล้วจะไม่บรรลุผลได้อย่างไร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2550

        “คำพูดเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดภายในจิตใจ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษา อังกฤษ  เล่ม 2 หน้า 843)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

        “ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุพุทธภาวะก็คือ การเผชิญหน้ากับอกัลยาณมิตร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐานขอฝนของพระสงฆ์ 3 รูป ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 598)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2550

        “ขอให้พวกท่านแต่ละคนรวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์ และไม่ยอมแพ้ต่อการข่มขู่จากผู้ใด ราชสีห์ไม่เกรงกลัวสัตว์ ลูกราชสีห์ก็เช่นเดียวกัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล  ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2550

        “ในยุคสมัยนี้ก็เช่นกัน ไม่ใช่พันธมิตรของเรา แต่เป็นศัตรูที่เข้มแข็งที่ช่วยให้เราก้าวหน้า”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมต่าง ๆ [ของพระพุทธ]  ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 770)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2550

        “คำว่า 4 ด้าน แทนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เราใช้แต่ละด้านของการเกิด แก่ เจ็บ และตายเพื่อตกแต่งหอรัตนะ ซึ่งก็คือร่างกายของเรา และเมื่ออยู่ในขณะของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เราสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว จะสามารถโชยกลิ่นหอมของคุณธรรม 4 ประการออกมาได้”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 90)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

        “เมื่อต้นไม้ถูกปลูกลงไป แม้จะมีลมพัดแรงก็ไม่ล้ม ถ้ามีไม้ค้ำที่มั่นคง แต่ถึงแม้จะเป็นต้นไม้ที่เติบโตมานาน ก็อาจล้มลงได้ ถ้ารากอ่อนแอ  แม้แต่คนที่อ่อนแอก็ไม่ล้ม ถ้ามีผู้พยุงที่แข็งแรง  แต่คนที่แข็งแรง เมื่อเดินบนหนทางที่ขรุขระตามลำพังก็อาจจะล้มลงได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐานขอฝนของพระสงฆ์ 3 รูป ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 589)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2550

        “ท่านต้องมีความตั้งใจที่มั่นคง ไม่เสียดายที่ดินที่ถือครอง ไม่คิดถึงภรรยาและบุตร และไม่พึ่งพาผู้อื่น สิ่งที่ต้องทำแค่ตัดสินใจ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านยาซาบุโร่ ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 829)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

        “จะเรียกว่าดินแดนสะอาดบริสุทธิ์ หรือจะเรียกว่าดินแดนสกปรกก็ตาม แต่ดินแดนไม่มีแบ่งแยกเป็นสอง เฉพาะขึ้นอยู่กับความดีความชั่วของจิตใจของพวกเรา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2550

        “จงอย่าแสวงหาโงะฮนซนนี้ในที่อื่นใดเลย จะมีก็เฉพาะในชีวิตจิตใจของพวกเราปวงชนผู้ยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น นี่คือที่เรียกว่าปราสาทแห่งวิญญาณที่เก้าเจ้าแห่งจิตใจอันเป็นความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษณ์ของโงะฮนซน ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 832)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

        “ท่านได้ติดตามอาตมานิชิเร็น ปฏิญาณที่จะอุทิศชีวิตในฐานะผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร การกระทำของท่านเหนือกว่าท่านฮ่งอิ๊ง ผู้ซึ่งผ่าท้องและยัดตับของท่านอี่กงเข้าไว้ในท้อง(เพื่อกู้ความอับอายและเกียรติยศ) ร้อยเท่า พันเท่า หมื่นเท่า”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาธรรมที่ทัตจึโนะคุชิ ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 196)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2550

        “จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องยุทธวิธีของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 1000)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2550

        “ท่านควรจะเข้าใจว่า การปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ความยากลำบากจะต้องเกิดขึ้น และขอให้มองว่าเป็น ‘การปฏิบัติที่สงบสุข’”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 115)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

        “ผู้ฉลาดเรียกว่ามนุษย์ แต่คนโง่เขลาไม่ต่างจากสัตว์”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 852)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

        “อาตมาและลูกศิษย์ของอาตมา แม้จะมีการบีฑาต่าง ๆ นานาก็ตาม หากไม่มีจิตใจสงสัยแล้ว ย่อมเข้าถึงโลกพุทธได้โดยธรรมชาติ จงอย่าสงสัยในเรื่องที่ไม่มีการปกป้องคุ้มครองจากเทพยดา และจงอย่าคร่ำครวญในเรื่องที่ไม่มีความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2550

        “ช่างน่ายินดีสำหรับพวกเราที่สามารถเกิดมาในสมัยธรรมปลาย และร่วมกันเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร ช่างน่าสงสารสำหรับผู้ที่แม้ว่าเกิดในยุคสมัยนี้ แต่ไม่เชื่อในพระสูตรนี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านนิอิเขะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1026)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

        “เหล็กนั้นหากตีในไฟก็จะเป็นดาบ นักปราชญ์และอริยบุคคลนั้นทดสอบได้ด้วยการถูกกล่าวร้าย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 303)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2550

        “ขอให้มีความศรัทธาในมันดาละนี้อย่างเข้มแข็ง นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวอุปมาดังเสียงคำรามของราชสีห์ ความเจ็บป่วยใด ๆ ก็หาเป็นอุปสรรคไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2550

        “แต่อาตมาอยากจะเน้นว่า บุญคุณของมารดามีความสำคัญเป็นพิเศษ และมีค่าควรจดจำ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบภรรยาท่านเงียวบุซาเอมนโนะโจ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 894)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

            “ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ ในระหว่างการเผยแผ่คำสอนของอาตมานิชิเร็น อาตมามีโอกาสพบกับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องขอแสดงความเสียใจต่อสามีที่ล่วงลับ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 778)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  10  พฤษภาคม  2550

            “หากอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์แห่งธรรม ก็จะได้รับโพธิสัตว์มรรคอย่างรวดเร็ว โดยการติดตามและเรียนรู้จากอาจารย์เหล่านั้น จะสามารถเห็นพระพุทธมากมายเท่าจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านไซเร็นโบ ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 309)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  9  พฤษภาคม  2550

            “แม้จะชี้ที่พื้นดินกว้างใหญ่แต่พลาดไปก็ตาม แม้จะมีผู้เชื่อมต่อห้วงอวกาศได้ก็ตาม แม้น้ำทะเลจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ตาม แม้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก็ตาม เรื่องการอธิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรไม่บรรลุผลสำเร็จนั้นไม่มีอย่างเด็ดขาด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 345)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  8  พฤษภาคม  2550

            “จากทัศนะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ลูกศิษย์ของอาตมานั้นควรจะลดเวลานอนในตอนกลางคืน และลดเวลาพักผ่อนในตอนกลางวัน และใคร่ครวญเรื่องนี้ จงอย่าใช้ชีวิต อย่างไร้สาระ และเสียใจภายหลังหมื่นปี”

(ธรรมนิพนธ์ปัญหาที่ต้องใคร่ครวญทั้งเช้าค่ำ  ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 622)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  7  พฤษภาคม  2550

            “ถ้ามีพลังแล้ว ก็จะต้องบอกกล่าวแม้เพียงประโยคเดียวหรือวลีเดียว”

(ธรรมนิพนธ์ลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 386)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  6  พฤษภาคม  2550

            “พระสูตรนี้เหนือกว่าพระสูตรอื่นทั้งหลาย เหมือนกับราชสีห์ จ้าวแห่งสัตว์ทั้งหลายบนพื้นดิน และเหมือนพญาอินทรีย์ จ้าวแห่งสัตว์ที่บินบนท้องฟ้า พระสูตรดังเช่น อมิตาภสูตร เหมือนกับนกพิราบหรือกระต่าย ที่น้ำตาไหลเพราะถูกอินทรีย์จับ หรือถูกราชสีห์ไล่ล่า ความกลัวจับถึงท้อง และก็เช่นเดียวกัน ประชาชนผู้ยึดถือนิกายสุขาวดี สงฆ์ของนิกายวินัย สงฆ์ของนิกายเซ็น และอาจารย์ของนิกายมนตรยาน เมื่อเขาต้องเผชิญโดยตรงกับผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร พวกเขาหน้าซีดและถอดใจ

(ธรรมนิพนธ์พระสูตรแห่งการตอบสนองที่แท้จริง ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 929)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  5  พฤษภาคม  2550

            “กล่าวกันว่า ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ที่ดี ทั้งคู่จะได้รับผลของการบรรลุพุทธภาวะ แต่ถ้าอาจารย์สร้างอบรมลูกศิษย์ไม่ดี ทั้งคู่จะต้องตกนรก ถ้าอาจารย์กับศิษย์ต่างใจกัน ย่อมไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในเรื่องใด ๆ”

(ธรรมนิพนธ์ดอกกับผล ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  4  พฤษภาคม  2550

            “(เมื่อมาดูถึงเรื่องการจุดไฟต้องมีของจำเป็น 3 สิ่ง คือ แท่งเหล็กอย่างดี หินไฟอย่างดี และไม้ชนิดดี) การอธิษฐานก็เป็นเช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมี 3 สิ่งดังต่อไปนี้ คือ อาจารย์ที่ดี ผู้ศรัทธาที่ดี และคำสอนที่ดีก่อน แล้วคำอธิษฐานจึงจะได้รับผลสำเร็จ และภัยพิบัติจักถูกกำจัดออกไปจากดินแดน”

(ธรรมนิพนธ์วิธีที่ผู้เริ่มปรารถนาหนทางสามารถบรรลุพุทธภาวะด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 880)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  3  พฤษภาคม  2550

            “แม้ว่าต้นไม้เองอยากจะอยู่นิ่ง แต่ลมไม่เคยหยุดพัก แม้เราปรารถนาที่จะให้ฤดูใบไม้ผลิอยู่ยาวขึ้น แต่ก็ต้องหลีกทางให้กับฤดูร้อนที่ตามมา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องบุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 672)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  2  พฤษภาคม  2550

            ถ้าไม่เป็นเช่นนี้แล้ว ให้พวกเขาโถมทั้งตัวลงไปบนพื้นดิน จงให้เหงื่อไหลท่วมตัว หรือถ้าไม่เช่นนั้น ให้พวกเขานำทรัพย์สมบัติที่มหัศจรรย์และกองต่อหน้าพระพุทธ หรือให้พวกเขาทำงานรับใช้ผู้ที่ยึดถือพระสูตร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการทำให้กระจ่างชัดในความหมายของการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้อง  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 507)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  1  พฤษภาคม  2550

            จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องยุทธวิธีแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1000)

 

กลับหน้าแรก