กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 มกราคม 2551

สถานที่ซึ่งมีคนยึดถือและยกย่องสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นสถานที่แห่งสถานที่ซึ่งเราดำเนินอยู่ ไม่ใช่ออกจากสถานที่ปัจจุบันไปยังสถานที่อื่น

(บันทึกคำสอนปากเปล่า  ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 192)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 มกราคม 2551

ลูกศิษย์ของอาตมาควรเชื่อสิ่งที่อาตมาพูด และดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวอาตมาเองน่าเคารพ แต่เป็นเพราะพลังของสัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้นสูงส่ง  ถ้าอาตมายกย่องตนเอง ผู้คนจะคิดว่าอาตมากำลังโอ้อวด  แต่ถ้าอาตมาถ่อมตัวเกินไป พวกเขาจะดูถูกพระสูตร เมื่อต้นสนสูง เถาวัลย์ที่พันอยู่ก็ขึ้นสูงตาม  ต้นน้ำไกล สายน้ำยาว ช่างน่าโชคดี ช่างน่าปีติยินดี ในดินแดนที่สกปรกนี้ อาตมาเพียงผู้เดียวที่มีความสุขและดีใจอย่างแท้จริง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องอริยบุคคลรู้ถึงชีวิต 3 ชาติ  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 642)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 มกราคม 2551

พุทธธรรมเหมือนกับร่างกายและสังคมเหมือนกับเงา เมื่อร่างกายงอ เงาก็เช่นกัน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการเปรียบเทียบสัทธรรมปุณฑริกสูตรกับพระสูตรอื่น ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1039)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 มกราคม 2551

พุทธธรรมคำนึงถึงชัยชนะหรือพ่ายแพ้เป็นลำดับแรก

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวีรบุรุษแห่งโลก ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 835)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 มกราคม 2551

(สตรีที่รู้จักกันในนามนาคราชบุตรี บรรลุพุทธภาวะด้วยการศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตร)ดังนั้น เธอปฏิญาณว่า จะปกป้องสตรีผู้ยึดถือพระสูตรนี้ในสมัยธรรมปลาย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเต่าตาเดียวและขอนไม้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 960)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 มกราคม 2551

ดังนั้น คำสอน 84,000 ธรรมขันธ์ หมายถึง บันทึกชีวิตประจำวันในชีวิตของเราเอง  คำสอน 84,000 ธรรมขันธ์รวมอยู่และบรรจุอยู่ภายในจิตใจของเรา  ถ้าในใจคิดว่า พระพุทธหรือธรรม หรือดินแดนสะอาดบริสุทธิ์มีอยู่ที่ไหนสักแห่งภายนอกตัวเรา และแสวงหาจากที่อื่นแล้ว ก็คือความหลง เมื่อจิตใจพบเหตุแห่งความดีหรือความชั่ว ก็จะสร้างและก่อให้เกิดด้านดีหรือด้านชั่วออกมา

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ ซึ่งพระพุทธทั้งหลาย 3 ชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 843)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 มกราคม 2551

(เนื่องจากอาตมาตระหนักรู้ว่า เฉพาะสัทธรรมปุณฑริกสูตรสอนถึงการบรรลุพุทธภาวะของสตรีและเฉพาะสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นพระสูตรแห่งการตอบแทนบุญคุณที่แท้จริง เพื่อตอบแทนบุญคุณต่อความกรุณาของมารดา) เพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณต่อมารดาของอาตมา อาตมาตั้งปณิธานที่จะทำให้สตรีทั้งหลายสวดไดโมขุของพระสูตรนี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพระสูตรแห่งการตอบแทนที่แท้จริง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 931)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 มกราคม 2551

ความเจ็บป่วยของบิดาท่านคงเป็นการจัดการของพระพุทธกระมัง เพราะในวิมลกีรติสูตรและนิรวาณสูตรได้สอนไว้ว่า คนเจ็บป่วยจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน ความเจ็บป่วยก่อให้เกิดจิตใจแสวงหาธรรม

(ธรรมนิพนธ์เรื่องยาดีสำหรับความเจ็บป่วยทุกชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 939)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 มกราคม 2551

ผู้ฉลาดซึ่งเผยแผ่อักษร 5 ตัวของธรรมมหัศจรรย์   ไม่ว่าเขาจะมีสถานะต่ำต้อยแค่ไหน   ขอให้คิดว่า  เป็นการปรากฏของพระวิศิษฐจาริตรโพธิสัตว์หรือบางทีเป็นทูตของพระศากยมุนีพุทธ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวิธีที่ผู้เริ่มแสวงหามรรคบรรลุพุทธภาวะได้ด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษา อังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 มกราคม 2551

ฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่เสมอ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 มกราคม 2551

การละทิ้งความตื้นเขินและแสวงหาความลึกซึ้งเป็นวิถีของผู้มีความกล้าหาญ

 (ธรรมนิพนธ์เรื่องคำพยากรณ์ของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 402)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 มกราคม 2551

เมื่อราชสีห์คำราม สัตว์อื่นทั้งหมดจะเงียบลง

 (ธรรมนิพนธ์เรื่องเต่าตาเดียวกับขอนไม้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 939)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 มกราคม 2551

(ในมหาสมถวิปัสสนา : ดังเช่นมารที่ให้ความเคารพและไม่กล้าเข้าไปในห้องโถงของพระอินทร์ ดังนั้น ถ้าเทวดาผู้คุ้มครองสถานที่แห่งการปฏิบัติพุทธธรรมมีพลังแล้ว พลังของมารจะไม่มีการแทรกเข้ามา และสร้างปัญหาได้) เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ปกครองในเมืองไม่ยอมแพ้แล้ว เหล่าผู้ปกป้องเมืองก็จะเข้มแข็ง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวิธีที่เทวดาปกป้องสถานที่แห่งการปฏิบัติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 668)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 มกราคม 2551

ข้อความนี้แสดงถึงความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราประสบ เมื่อเข้าใจได้เป็นครั้งแรกว่า จิตใจของเราตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นเป็นพระพุทธ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเป็นความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความปีติยินดีทั้งหลาย

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 211)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 มกราคม 2551

ช่างน่าพึงพอใจยิ่งนักที่ท่านร่วมอยู่ในห้องกล้วยไม้กับเพื่อน และตั้งตรงได้ดุจวัชพืชที่ขึ้นในกอป่าน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 23)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 มกราคม 2551

จงรวบรวมความศรัทธาและอธิษฐานต่อโงะฮนซนองค์นี้ แล้วจะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 มกราคม 2551

ทองคำไม่สามารถถูกเผาไหม้ด้วยไฟ หรือกัดกร่อนหรือถูกพัดพาไปด้วยน้ำ แต่เหล็กถูกทำลายได้ทั้งสองวิธี  อริยบุคคลเหมือนทองคำ คนโง่เหมือนเหล็ก

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษา อังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 มกราคม 2551

เมื่อการปฏิบัติก้าวหน้า และความเข้าใจดีขึ้น อุปสรรค 3 มาร 4 จะต้องเกิดขึ้นอย่างสับสน และแย่งชิงกันเกิดขึ้นเพื่อขัดขวาง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1015)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 มกราคม 2551

ถ้าเขื่อนรอบคูน้ำไม่รั่วแล้ว น้ำก็ไม่อาจไหลออกจากคูน้ำได้  และถ้าจิตใจแห่งความศรัทธาสมบูรณ์ น้ำแห่งปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีวันเหือดแห้ง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงท่านอะกิโมโต้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1015)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 มกราคม 2551

จงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 มกราคม 2551

ในสมัยธรรมปลาย ไม่มีความแตกต่างกันในหมู่ผู้ที่เผยแผ่อักษร 5 ตัวของเมียวโฮเร็งเงเคียว ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 มกราคม 2551

ทหารในสงครามถือแม่ทัพเป็นจิตใจ ถ้าแม่ทัพถอดใจ ทหารก็จะขี้ขลาด

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรม  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 613)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 มกราคม 2551

ข้อความนี้กล่าวว่า หากเหนื่อยยากตรากตรำของหนึ่งร้อยล้านกัปในหนึ่งขณะจิต สามกายของพระพุทธที่ไม่มีการตกแต่งจะปรากฏออกมาในแต่ละขณะ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวคือการปฏิบัติที่วิริยะ

(บันทึกคำสอนปากเปล่า   ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 มกราคม 2551

อาตมาอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแค่ไหน สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะให้การปกป้องท่านทั้งหลาย อธิษฐานอย่างกระตือรือร้นราวกับจุดไฟจากฟืนที่เปียกหรือได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและการชำระบาป  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 มกราคม 2551

และการเจ็บป่วยของสามีของท่านคงเป็นการจัดการของพระพุทธ เนื่องจากทั้งในวิมลกีรติสูตรและนิรวาณสูตรได้สอนว่า คนเจ็บป่วยจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน ความเจ็บป่วยก่อให้เกิดจิตใจแสวงหาธรรม

(ธรรมนิพนธ์เรื่องยาดีสำหรับโรคทุกชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 937)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 มกราคม 2551

จงดึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของความศรัทธา และเป็นที่กล่าวขานจากประชาชนในเมืองคามาคูระทั้งสูงและต่ำ หรือจากประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า เป็นชิโจคิงโงะของนิกายฮกเขะ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกิเลสก็คือโพธิญาณ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 319)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 มกราคม 2551

ปีนี้ คำถามเรื่องความถูกผิดในปัญหาพุทธธรรมจะต้องมีคำตอบอย่างแน่นอน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงพระสงฆ์ไซเร็นโบ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 650)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 มกราคม 2551

วันขึ้นปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นของวัน เริ่มต้นของเดือน และเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ ผู้ที่ฉลองนั้น บุญวาสนาจะเพิ่มขึ้น และได้รับความรักจากผู้คน ดังเช่นดวงจันทร์ที่ค่อย ๆ เต็มดวงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกหรือดังเช่นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก

(ธรรมนิพนธ์เรื่องขนมวันปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1137)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 มกราคม 2551

ความหมายที่มหัศจรรย์ของการกำจัดอุปสรรคทั้งทางร่างกายและจิตใจของสรรพสัตว์ไม่ใช่อื่นใด นอกจากนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความหมายที่มหัศจรรย์ของการเอาชนะอุปสรรค ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 842)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 มกราคม 2551

ลำธารเล็ก ๆ ไหลมารวมกันเป็นมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ ผงธุลีเล็ก ๆ สะสมกันเป็นเขาพระสุเมรุ เมื่ออาตมานิชิเร็นเข้าศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นคนแรก อาตมาเหมือนกับน้ำหนึ่งหยด หรือผงธุลีหนึ่งเม็ดในประเทศญี่ปุ่น แต่ภายหลัง เมื่อมี 2 คน 3 คน10 คน และในที่สุด หนึ่งร้อย หนึ่งพัน หนึ่งหมื่น และหนึ่งล้านคนเข้ามาสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นแล้ว พวกเขาจะกลายเป็นเขาพระสุเมรุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณ และมหาสมุทรแห่งนิพพาน จงอย่าแสวงหาหนทางอื่นที่จะบรรลุพุทธภาวะอีกเลย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเลือกกาลเวลา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 579)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 มกราคม 2551

ข้อความนี้หมายความว่า ถ้ามีประชาชนจำนวนหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันคนที่ยึดถือพระสูตรนี้ ไม่มียกเว้นแม้แต่คนเดียว ทั้งหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพัน ทั้งหมดจะเป็นพระพุทธได้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวู่หลงและ อี้หลง ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1099)

 

กลับหน้าแรก