กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนมีนาคม 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2551

            “ดังนั้น บุคคลที่ตั้งใจจะตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดา ควรจะมอบของขวัญแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรให้แก่พวกท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบภรรยาของท่านเงียวบุซาเอมนโนะโจ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 898)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2551

            “เป็นเพราะหนอนในตัวราชสีห์ที่ทำลายราชสีห์ คำสอนของพระพุทธไม่สามารถถูกทำลายด้วยคำสอนนอกพุทธศาสนา เป็นกลุ่มผู้มีอำนาจในพุทธศาสนาเองที่จะทำลายมรรคของพระพุทธ นี่คือคำพยากรณ์ที่พระพุทธเองได้เหลือไว้ให้”

(ธรรมนิพนธ์วิธีที่เหมาะสมในการเทศนาหลักธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 347)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2551

            “ต้นน้ำไกล สายน้ำยาว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องต้นน้ำไกล สายน้ำยาว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 940)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2551

            “ตัวอย่างเช่น แม่น้ำคงคา โลกเปรตจะมองเห็นน้ำในแม่น้ำเป็นไฟ โลกมนุษย์จะมองเห็นเป็นน้ำ และโลกเทวะจะมองเห็นเป็นน้ำอมฤต น้ำเหมือนกันในทุกกรณี แต่ชีวิตของโลกแต่ละโลกมองเห็นแตกต่างกันตามผลของกรรมของเขา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงท่านโฮเร็น ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 517)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2551

            “แต่เนื่องจากเหตุ 3 ประการแห่งธรรมชาติพุทธมีอยู่ในสรรพสัตว์ ถ้าสรรพสัตว์เหล่านั้นไม่ได้พบกับปัจจัยที่ถูกต้อง โดยพบกับเพื่อนดีหรืออาจารย์ที่ดีแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถรู้แจ้งได้ พวกเขาจะไม่เข้าใจ และธรรมชาติพุทธจะไม่แสดงออกมา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 2 หน้า 861)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2551

            “หนทางไกลที่ผู้คนเดินทางชี้ให้เห็นถึงการอุทิศตนของพวกเขา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงมารดาท่านโอตะ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 2 หน้า 1030)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2551

            “เหนืออื่นใด ทั้งท่านและสามียึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร ท่านจะต้องให้กำเนิดบุตรแห่งอัญมณี ผู้ซึ่งสืบทอดเมล็ดแห่งการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร อาตมาขอแสดงความยินดีกับท่านอย่างหมดหัวใจ บุตรจะเป็นผู้ที่จะสืบทอดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการให้กำเนิดบุตรที่มีบุญโดยง่าย ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1003)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2551

            “กล่าวกันว่า ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ที่ดี ทั้งคู่จะได้รับผลของการบรรลุพุทธภาวะ แต่ถ้าอาจารย์เสริมสร้างลูกศิษย์ที่ไม่ดี ทั้งคู่จะตกนรก ถ้าอาจารย์และศิษย์ต่างใจกัน พวกเขาจะไม่สามารถบรรลุความสำเร็จในเรื่องใด ”

 (ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกกับผล  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2551

            “เมื่อเรามาถึงจุดที่ตระหนักรู้และมองเห็นแต่ละสิ่งของซากุระ บ๊วย ท้อ สาลี่ ว่ามีตัวตนของมันเองแล้ว โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ มีพร้อม 3 กายอยู่เป็นนิรันดร์ นี่คือความหมายของคำว่าเรียว หมายถึง รวมอยู่ หรือทั้งหมดรวมอยู่ในนั้น”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 200)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2551

            “ความปรารถนาของอาตมาคือ ลูกศิษย์ทั้งหมดของอาตมาตั้งปณิธานที่ยิ่งใหญ่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องประตูมังกร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1003)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2551

            “การที่พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนแสดงถึงอะไร จุดประสงค์ของการ
ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ของพระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดาอยู่ที่พฤติกรรมในฐานะมนุษย์
”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติสามชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 852)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2551

            “ไม่ว่าจะมีเรื่องลำบากอะไรเกิดขึ้นให้คิดว่าเป็นแค่ความฝันและคิดถึงเฉพาะสัทธรรมปุณฑริกสูตร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 502)

 

กลับหน้าแรก