กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนกันยายน 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 กันยายน 2551

“อาหารมีคุณประโยชน์ 3 ประการ อันดับแรก หล่อเลี้ยงชีวิต อันดับที่สอง ทำให้รูปร่างหน้าตาสดชื่นมีชีวิตชีวา อันดับสาม เสริมสร้างความแข็งแรง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณประโยชน์ 3 ประการของอาหาร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 1060)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 กันยายน 2551

“ลูกศิษย์ของอาตมานิชิเร็น ก็เช่นเดียวกันกับอาตมานิชิเร็นเอง ควรจะปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไม่เปลี่ยนแปลง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความเพียบพร้อมสมบูรณ์ 18 ประการ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2551

“อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไร สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะให้การปกป้อง
ท่านทั้งหลาย กำลังอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นราวกับการจุดไฟจากฟืนที่เปียกน้ำหรือได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและการชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 กันยายน 2551

“นับจากนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เราต้องไม่ท้อถอยแม้แต่น้อย ท่านต้องส่งเสียงและตำหนิ (ผู้ดูหมิ่นธรรม) ให้มากยิ่งขึ้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคามาตาริแนะนำเรื่องการสร้างภาพของพระพุทธ เล่ม 2 หน้า 597)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 กันยายน 2551

“อาตมาขอมอบการเผยแผ่พุทธธรรมในจังหวัดของท่านให้แก่ท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณสมบัติของข้าว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1117)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 กันยายน 2551

“แม้จะชี้พื้นดินแล้วพลาดไปก็ตาม แม้จะผูกท้องฟ้าเข้าด้วยกันได้ก็ตาม แม้น้ำทะเลจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ตาม แม้พระอาทิตย์จะขึ้นทาง
ทิศตะวันตกก็ตาม แต่คำอธิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะไม่ได้รับผลสำเร็จนั้น เป็นไปไม่ได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 345)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 กันยายน 2551

“เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีนิมิตเล็ก เมื่อมีเรื่องชั่วที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ความดีที่ยิ่งใหญ่ก็จะติดตามมา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความชั่วที่ยิ่งใหญ่และความดีที่ยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1119)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 กันยายน 2551

“ข้อความนี้กล่าวว่า ถ้าความเหนื่อยยากตรากตรำของหลายล้านกัปออกมาในหนึ่งขณะจิตแล้ว สามกายของพระพุทธที่ไม่มี
การตกแต่งจะปรากฏขึ้นมา นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวคือการปฏิบัติที่อาจหาญวิริยะ”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 กันยายน 2551

“เมื่ออาตมาพิจารณาข้อความเหล่านี้ของพระสูตร และอรรถกถาแล้ว อาตมาจะประหลาดใจ ถ้าท่านและอาตมาไม่ได้ปฏิญาณต่อกัน
ที่จะมาเป็นอาจารย์กับศิษย์ นับตั้งแต่กัปที่นับไม่ถ้วนในอดีต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านไซเร็นโบ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 309)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 กันยายน 2551

“จากจิตใจเดียวนี้เอง ดินแดนและสภาพแวดล้อมหลากหลายทั้งหมดปรากฏขึ้นมา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 843)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 กันยายน 2551

“จงอย่าแสวงหาโงะฮนซนองค์นี้ภายนอกตัวท่าน โงะฮนซนองค์นี้มีอยู่ภายในเลือดเนื้อของมนุษย์ปุถุชน ผู้ซึ่งยึดถือสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษณ์ของโงะฮนซน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 232)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 กันยายน 2551

“มองดูโลกในปีนี้เป็นดังกระจกเงา การที่ท่านมีชีวิตรอดมาถึงขณะนี้ ในขณะที่คนจำนวนมากต้องตายลงนั้น ก็คือเหตุผลที่ท่าน
ได้พบกับเรื่องราวเหล่านี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านยาซาบุโร่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 829)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 กันยายน 2551

“ชีวิตนั้นมีอยู่จำกัด จึงต้องไม่เสียดายชีวิต สิ่งที่ปรารถนาสูงสุดคือดินแดนพระพุทธ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความปรารถนาต่อดินแดนพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 กันยายน 2551

“นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวคือการปฏิบัติที่อาจหาญวิริยะ”

(เรื่องบันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 กันยายน 2551

“เมียวหมายถึงฟื้นคืนกลับ นั่นคือกลับมีชีวิต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 149)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 กันยายน 2551

“อาตมานิชิเร็นประกาศว่า ความทุกข์ทั้งหลายที่สรรพสัตว์ประสบอยู่ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความทุกข์ของอาตมานิชิเร็น”

(เรื่องบันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 758)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 กันยายน 2551

“กล่าวกันว่า ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ดี ทั้งคู่จะได้รับผลของการบรรลุพุทธภาวะ แต่ถ้าอาจารย์สร้างอบรมศิษย์ที่ไม่ดี ทั้งคู่จะตกลงสู่นรก  ถ้าอาจารย์กับศิษย์ต่างใจกันแล้ว ไม่ว่าเรื่องอะไร พวกเขาจะไม่สามารถทำสำเร็จได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกกับผล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 กันยายน 2551

“จะต้องเป็นสายใยแห่งกรรมในอดีต จึงทำให้ท่านมาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาในเวลานี้ พระศากยมุนีพุทธและพระประภูตรัตนพุทธ
ทรงรู้ถึงความจริงนี้อย่างแน่นอน ในพระสูตรกล่าวว่า ‘ดินแดนที่พระพุทธทั้งหลายอาศัยอยู่นี้ จะสามารถเกิดพร้อมกับอาจารย์อยู่เสมอ’ ไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 กันยายน 2551

“จงเพียรพยายามในสองวิถีแห่งการปฏิบัติและการศึกษา ถ้าปราศจากการปฏิบัติและการศึกษาแล้ว ก็ไม่มีพุทธธรรม ท่านต้อง
ไม่เพียงเพียรพยายามเพื่อตนเองเท่านั้น หากแต่ท่านต้องสอนผู้อื่นด้วย ทั้งการปฏิบัติและการศึกษาเกิดจากความศรัทธา จงสอนผู้อื่น
อย่างดีที่สุด แม้จะเพียงแค่ประโยคหรือวลีเดียว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 386)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 กันยายน 2551

“เมื่อปลูกต้นไม้ แม้จะมีลมแรงพัดมา ก็จะไม่ล้ม ถ้ามีไม้ค้ำที่แข็งแรง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐานขอฝนของพระสงฆ์ 3 รูป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 598)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 กันยายน 2551

“อีกนัยหนึ่ง แม้แต่ปัญญาของพระพุทธก็ไม่สามารถหยั่งวัดผลบุญ ซึ่งเราได้รับจากการทำบุญถวายต่ออาตมานิชิเร็น และกลายเป็น
ลูกศิษย์และอุปัฏฐาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 384)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 กันยายน 2551

“ถ้าเจตนารมณ์ของต่างกายใจเดียวแพร่หลายอยู่ท่ามกลางประชาชนแล้ว พวกเขาก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายทุกอย่างได้ แต่หากมีกายเดียวต่างใจแล้ว พวกเขาก็จะไม่สามารถบรรลุเรื่องสำคัญได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องต่างกายใจเดียว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 618)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 กันยายน 2551

“ท่านจะเยาว์วัยขึ้น และบุญวาสนาจะเพิ่มพูนมากขึ้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสามัคคีของสงฆ์และภรรยา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 464)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 กันยายน 2551

“จากทรรศนะดังกล่าวนี้ เป็นที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ขณะนี้เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะรวบรวมบุญวาสนาจากหมื่นลี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวันขึ้นปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1137)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 กันยายน 2551

“ถ้าไม่สามารถข้ามคูน้ำกว้าง 10 ฟุตแล้ว จะสามารถข้ามแม่น้ำ 100 ฟุตหรือ 200 ฟุตได้อย่างไร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 766)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 กันยายน 2551

“แล้วใครคือผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ขอให้ออกไปค้นหาเขา และนับถือเขาเป็นอาจารย์ของเรา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 278)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 กันยายน 2551

“นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวคือความปีติยินดีที่สุดในความปีติยินดีทั้งหลาย”

(เรื่องบันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 212)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 กันยายน 2551

“อาตมาเป็นเสาของประเทศญี่ปุ่น อาตมาเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่น อาตมาเป็นเรือใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นี่คือปณิธานของ
อาตมา และอาตมาจะไม่ยอมละทิ้งไป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 280)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 กันยายน 2551

“เราสามารถกล่าวได้อย่างไรว่า เขาเป็นคนที่อุทิศชีวิตของเขาเองเพื่อพุทธธรรม แน่นอนว่า พวกเขาไม่เคยลืมบุญคุณบิดามารดา อาจารย์ และประเทศของเขา แต่ถ้าเราตั้งใจที่ตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ เรามีหวังที่จะทำได้ เพียงแค่ ถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจ
พุทธธรรม และกลายเป็นบุคคลแห่งปัญญา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตอบแทนบุญคุณ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 690)

 

กลับหน้าแรก